หมวดหมู่นี้ในภาษาอื่น
   
Brezhoneg  (5)   Gujarati  (16)   ภาษา Sardinian  (58)  
ภาษากันนาดา  (4)   ภาษากาลิเชียน  (61)   ภาษาจีน(ดั้งเดิม)  (237)  
ภาษาจีน(ประยุกต์)  (286)   ภาษาญี่ปุ่น  (2,359)   ภาษาตากาล็อก  (21)  
ภาษาตาตาร์  (3)   ภาษาตุรกี  (239)   ภาษาทัลลากู  (28)  
ภาษานอร์เวย์  (1,190)   ภาษาบอสเนีย  (13)   ภาษาบัลกาเรียน  (82)  
ภาษาปัญจาป  (13)   ภาษาฝรั่งเศส  (3,011)   ภาษาฟรีสแลนด์  (6)  
ภาษาฟัสซิ  (47)   ภาษาฟินนิช  (68)   ภาษามหารัฐ  (4)  
ภาษายูเครน  (147)   ภาษารัสเซีย  (1,061)   ภาษาลิธัวเนีย  (55)  
ภาษาสวีเดน  (847)   ภาษาสเปน  (3,717)   ภาษาสโลวาเกีย  (22)  
ภาษาอังกฤษ  (30,555)   ภาษาอัสตูเรีย  (4)   ภาษาอารบิค  (126)  
ภาษาอาร์เมเนีย  (5)   ภาษาอาเซอร์ไบจาน  (15)   ภาษาอิตาลี  (2,348)  
ภาษาอินโดนีเซีย  (14)   ภาษาฮอลันดา  (647)   ภาษาฮังการี  (16)  
ภาษาฮินดี  (72)   ภาษาฮีบรู  (20)   ภาษาเกาหลี  (38)  
ภาษาเคิร์ด  (27)   ภาษาเชค  (225)   ภาษาเซอร์เบีย  (32)  
ภาษาเดนมาร์ก  (5,878)   ภาษาเบงคลี  (9)   ภาษาเยอรมัน  (7,811)  
ภาษาเวลส์  (5)   ภาษาเวียดนาม  (8)   ภาษาเอสเปอเรนโต  (634)  
ภาษาเอสโตเนีย  (8)   ภาษาแคตาโลเนีย  (1,120)   ภาษาแบ็ซค  (97)  
ภาษาโครเอเชีย  (29)   ภาษาโปรตุเกส  (249)   ภาษาโปแลนด์  (324)  
ภาษาโรมาเนีย  (173)   ภาษาไต้หวัน  (15)   ภาษาไอซ์แลนด์  (7)